Acra Machines
Acra 16 x 60 TE Lathe with Newall DRO